Planner 1E

Hoofdstuk 11 Oppervlakte en inhoud. Planner klas 1E 2018/2019

Les Bron Huiswerk Toetsen, deadlines en bijzonderheden

blz. 124
G1 Rekenen: Metriek
V1, V4, V5, V6
Oefen in DWO Rekenen(oefenen) het onderdeel metriek totdat je 100 % goed hebt.

 

7 mei 11.1 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, U2
10 mei 11.2
9, 10, 11, 12, 14, 15, U3, U4

13 mei 11.3
so rekenen Metriek
17, 18, 19, 20, 21, 22, U5 so rekenen Metriek (telt 1x mee)
14 mei 11.4
23, 24, 27, 28, 29, 30, U6, U7  
17 mei 11.5 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  
20 mei 11.6
DiTWis Metriek
39, 42, 43, 45
1, 2, 3, 6, 7,
Let op; 4 & 5 hier oefenen zonder rekenmachine

Hulpdocument Ditwis metriek
di 21 mei PW hst 11
Leren hst 11 PW
Laatste wijziging: maandag, 6 mei 2019, 08:25